Liikmemaks

Seltsi liikmemaksud tasuda igal aastal hiljemalt 1.maiks. Seltsi pangaarve:
Eesti Käsitööõpetajate Selts "Aita" IBAN: EE34 1010 0220 3708 4009
Liikmemaksu tasumisel märkida selgitusse maksja nimi ja maakond.

Aastased liikmemaksud :
Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määrab Seltsi üldkoosolek.
Seltsi sisseastumismaks on 2 €, mis tuleb tasuda peale teadet sisseastumisavalduse rahuldamisest.
Töötavad liikmed (ka töötavad pensionärid) - 15€

     Alates 01.01.2023 on liikmemaks 20€

Mittetöötav pensionär - 8€
Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

Sisseastumis- ja liikmemaksu eest arvet ei saadeta.
Lapsehoolduspuhkusel olev ja töötu Seltsi liige peab oma puhkusest teatama seltsi eestseisusele, mille alusel peatatakse tema liikmemaksunõue;

Minu õigused:

 • osa võtta üldkoosolekutest isiklikult või ametliku esindaja kaudu
 • valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse
 • saada seltsi juhtorganeilt teavet seltsi tegevuse kohta
 • teha ettepanekuid seltsi töö edendamiseks
 • välja astuda seltsist suulise või kirjaliku avalduse põhjal
Minu kohustused:
 • tunnistan EKS "AITA" põhikirja
 • osalen seltsi üldkoosolekutel
 • tulenevalt seltsi põhikirjast osalen seltsi ettevõtmistes ja töös
 • täidan eestseisuse poolt antud ülesandeid
 • hoian seltsi ja tema liikmete au ja väärikust
 • tasun õigeaegselt liikmemaksu
 • olen alati aktiivne ja uudishimulik
 • toetan oma piirkonna tegemisi nõu ja jõuga